SVETELNÁ REČ

Čo je svetelná reč?

Svetelná reč je energetická reč / reč srdca / reč duše. Má byť interpretovaná a chápaná na duchovnej, duševnej a srdečnej úrovni (myslí sa energetické srdce, nie fyzické).

Aj keď vo svojom názve obsahuje slovo "reč", jedná sa o úplne inú vec než akou sú pozemské jazyky, ktoré bežne používame na našej planéte Zemi za účelom komunikácie. Ľudia väčšinou očakávajú a predpokladajú, že sa svetelná reč bude prekladať a interpretovať rovnakým spôsobom ako pozemské jazyky, avšak svetelná reč sa neprekladá a neinterpretuje ich spôsobom.

Napríklad, v svetelnej reči môžeme povedať jedno slovo alebo jednu vetu a v tomto jednom slove alebo jednej vete sú množstvá informácií, ak nie dokonca celé odstavce informácií.

Svetelná reč sa viac ako pozemským jazykom podobá tomu čo sa v kresťanskej náboženskej viere nazýva "hovorenie v jazykoch" a prvej reči ktorou hovoríme ako deti - detskému bľabotu (ako dospelí detský bľabot posudzujeme, že nič neznamená a že to nie je skutočná reč, avšak dve deti dokážu spolu v tejto reči viesť plnohodnotný rozhovor). Svetelná reč môže rozhodne pre našu analytickú myseľ často znieť ako "nezmyselné" bľabotanie a breptanie, avšak na úrovni srdca a energetickej úrovni sa pri svetelnej reči deje niečo hlboko skutočné. Aby sme toto boli schopní čo najlepšie vnímať, potrebujeme sa na svetelnú reč vedome energeticky naladiť. 


 Ako a načo sa svetelná reč používa? Aké má svetelná reč využitie na Zemi?

Je veľa spôsobov akými je svetelná reč používaná na Zemi a ktorými z nej máme prospech. Tu uvediem niektoré z nich:

Liečenie - vysielanie liečivej energie (transmisie svetelnej reči)

  • pri používaní svetelnej reči ako liečivej sily sa človek, ktorý hovorí alebo inak používa svetelnú reč stáva kanálom, cez ktorý svetelná reč prúdi, inak povedané jeho telo je akoby ladičkou, a energia svetelnej reči sa dostáva a šíri von cez neho, svetelná reč sa tu stáva energetickou frekvenciou ktorá poskytuje liečivú energiu
  • počas transmisie svetelnej reči sa nezapája mentálna a analytická stránka, obchádza sa
  • účelom je poskytovanie liečivej energie ľuďom, planéte, zvieratám... akékoľvek vedomé bytosti na planéte môžu byť veľmi ovplyvnené pozitívnym spôsobom týmito liečivými energiami
  • spôsobom: cez hlas - telo človeka vysiela energiu ale väčšinou aj za použitia hlasu alebo zvuku, pomocou znakov - niektorí ľudia, ktorí hovoria svetelnou rečou začnú automaticky používať "znakovú reč" (nemyslí sa znaková reč pre sluchovo postihnutých avšak sú si podobné) - hýbať rukami, prstami alebo "znakovať" určitými spôsobmi a používať rôzne typy symbolov - toto vysiela energetické vlny toho čo je vysielané, je to spôsob hýbania energie a jej posielanie tam kde je najviac potrebná v danom momente, toto je veľmi časté - pohyby rúk, určité znaky alebo zvuky spojené spolu s pohybmi rúk, a spievaním - je tu prítomná iná frekvencia ako pri hovorení

Prebúdzanie 

  • duchovné a duševné prebudenie a prebúdzanie, svetelná reč má tendenciu prebúdzať spiacich, najmä hviezdnych ľudí a spiacich pracovníkov svetla
  • ľudia cítia prebudenie zo svetelnej reči, ide do ich energetického poľa a ak je tam niečo čo potrebuje byť prebudené (závisí aj od druhu reči) spustí sa proces prebudenia, môžu sa objaviť spomienky, pocit "domova", nejaká rezonancia... je to veľmi časté
  • po prebudení môže svetelná reč tiež aktivovať bunečnú štruktúru na nové frekvencie - vplyv na telo, ide doslova do bunečnej štruktúry, môže ísť do DNA a začne tam prebúdzať a aktivovať
  • pôsobí podľa človeka, môžu sa objaviť rôzne pocity, emócie, vnemy - pozitívne alebo niekedy aj negatívne, pre každého je to iný zážitok, keď niečo cítime/vnímame znamená to že prebieha práca na bunečnej úrovni a je to dobré znamenie, dejú sa nejaké zmeny

Vizuálna podoba - písmo/výtvarné dielo

  • písaná svetelná reč (môže mať rôzne podoby) alebo svetelná reč zakomponovaná do výtvarného diela takisto obsahuje určité kódovanie a pôsobí na nás podobne ako hovorená alebo spievaná svetelná reč